دفتر نمایندگی ولی فقیه

اهم وظایف دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

       مراقبت و نظارت بر فعالیت های بنیاد  استان بطور کلی اعم از جذب و گزینش و به کارگیری نیروهای انسانی و فعالیت های  اجرایی ، عمرانی ، مطالعاتی و رفتار کارگزاران و مدیران کلیه بخشها از حیث موازین شرعی و اخلاقی و اسلامی

      اعمال کنترل و نظارت بر عملکرد مالی ، دخل ، خرج ، هبه و هدایا از حیث رعایت صرفه جویی و جلوگیری از هرگونه اسراف و تبزیر

       اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی و دینی کوتاه مدت و بلند مدت

اظهارنظر پیرامون روابط عمومی و چگونگی حضور  نهاد در اعیاد و مناسبتها و مشارکت در فعالیت های جمعی نهادهای انقلابی