روابط عمومی


روابط عمومي ها در هر سازماننقش هاي مهمي را عهده دارند. يكي از اين نقش ها آينده نگري، محاسبه ياپيشگويي برخي از رويدادها در شرايط آتي است. روابط عمومي بطور كلي در نقشآينده نگري لازم است در زمینه هایی چون کسب آگاهی درباره ی حوادث نامعلومکه روی خواهد داد، تحلیل اطلاعات محیطی در زمینه های مختلف، پیش بینی هایعالمانه درباره ی تحولات محیط و اثرات آن بر سازمان، تقویت افق شناسیبرنامه نویسی برای آینده، آینده گزینی و به دنبال آن آینده سازی برایسازمان فعالیت داشته باشد.

 بحران ستيزي از ديگر نقش هاي روابط عمومي در جهان امروز است. هر سازمانی در دوره ی فعالیت خود دچار بحران های مختلفی می شود که مدیریت بر بحران های سازمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در اینجا نقش روابط عمومی فراهم کردن زمینه برای به کارگیری همه ی ظرفیت ها و توانمندی های موجود سازمان برای حل بحران است.