معاونت پشتيباني و ذيحسابي

برنامه ريزي و نظارت بر گردش عمليات مالي و تجزيه و تحليل اطلاعات و گزارشهاي مالي, كنترل برداشت ها و واريزي ها به حساب جاري سازمان و به طور كلي نظارت و كنترل بر گردش عمليات مالي سازمان مي باشد.

در اين معاونت واحدهايي تحت پوشش هستند كه مهمترين آنها واحد حسابداري ،واحدذیحسابی،امور اداری،اداره خدمات وپشتیبانی،واحدآموزش،واحد فن آوری واطلاعات است ؛

از وظايف معاون پشتيباني تهيه و تنظيم بر بودجه سالانه سازمان مديريت و برنامه ريزي در جهت فعاليت هاي هزينه و درآمد بر اساس بودجه ساليانه است كه قبلاً تنظيم مي شود. جذب بودجه ها و منابع طرح هاي عمراني از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي و ساير منابع استاني يكي از فعاليت هايي است كه توسط معاون پشتيباني بنياد مسكن انجام مي شود.

اين معاونت نسبت به بكارگيري منابع و امكانات سازمان در غالب اهداف و برنامه هاي پيش بيني شده اقدام مي نمايد. همچنين از سوي اين معاونت گزارش و برنامه هاي لازم در خصوص استفاده صحيح از توانمنديهاي كارمندان انجام مي شود. همچنين ارائه طرح هاي لازم براي افزايش انگيزه كاري كارمندان و توسعه نيروي انساني از اهداف و فعاليت هاي اين معاونت مي باشد.

معاونت پشتيباني در بنياد مسكن وظيفه بهينه سازي سيستم دريافت و پرداخت هاي نهاد را نيز به عهده دارد. كنترل كليه خريدها, بررسي و كنترل نهايي اسناد حسابداري, بررسي و كنترل احكام و گزارش مالي, نظارت بر اجراي امور اداري در چارچوب قوانين و مقررات تا حصول اطمينان از رعايت دقيق و صحيح اصول و ضوابط حاكم بر آنها نيز از اهم وظايف معاونت پشتيباني مي باشد.