معاونت امور مسکن شهری

بنياد مسكن انقلاب اسلامي به موجب اساسنامه مصوب خود توليد انبوه مسكن شهري را در قالب مسكن حمايتي و مسكن به قيمت تمام شده براي گروههاي كم درآمد در دستور كار دارد.
هدف غايي بنياد مسكن در موضوع توليد مسكن شهري تأمين مسكن براي اقشار كم درآمد متناسب با نيازهاي مادي و معنوي متعادل با وضعيت اقتصادي خانواده كم درآمد مي‌باشد.

براي تحقق اين هدف سياست‌گذاري بخش مسكن شهري عبارت است از:


1.       توليد انبوه مسكن براي كاهش هزينه ها
2.       توجه به مقاوم سازي بنا براي افزايش عمر مفيد ساختمان
3.       پرهيز از تزئينات غيرضروري در بنا
4.       صيانت از شأن و منزلت خانواده و پرهيز از نمايش پروژه‌هاي مسكوني تحويلي به عنوان مسكن فقرا
5.    تعريف پروژه، احداث آن براي طيفي از طبقات محروم تا ميان درآمد براي جلوگيري از تجمع خانواده‌هاي فقير در يك پروژه و پرهيز از اثرات تشديد فقر در يكجانشيني فقرا
6.    استفاده از يارانه‌ها، خاص سازمان (حساب 100 حضرت امام (ره)) و دولت، تسهيلات بانك‌ها، كمك‌هاي خيرين و... در تأمين بهاي واگذاري واحد مسكوني براي كاهش فشار اقتصادي به خانواده كم درآمد
7.    توجه به معماري بيروني و دروني بنا به ويژه در برخورداري از نور آفتاب، شرايط بهداشتي، منظر و زيبايي محيط و توجه به عدم اشراف به درون واحد مسكوني براي ارتقاء مطلوبيت واحد مسكوني
8.    توجه به تأمين ساير شرايط و امكانات مورد نياز زندگي اعم از تأمين انرژي، آب، خدمات آموزشي، بهداشتي و... فضاي سبز محوطه در زمان ساخت پروژه