بنیاد مسکن شهرستان کمیجان
تلفن : 5454515فکس : 5454647پست الکترونیکی : Komijan@bonyadmaskan.ir
آدرس : خیابان فخرالدین عراقی – روبه روی ترمینال مسافربری