بنیاد مسکن شهرستان آشتیان
تلفن : 7222277فکس : 7222577پست الکترونیکی : Ashtian@bonyadmaskan.ir
آدرس : خیابان شهید بهشتی – جنب بیمارستان امام سجاد(ع)