بنیاد مسکن شهرستان ساوه
تلفن : 2240940-18فکس : 2240940پست الکترونیکی : Saveh@bonyadmaskan.ir
آدرس : میدان فلسطین – جنب دفتر مخابراتی قدس