بنیاد مسکن شهرستان خمین
تلفن : 6331816فکس : 6331817پست الکترونیکی : Khomein@bonyadmaskan.ir
آدرس : بلوار پاسداران – ابتدای بلوار شهید صدوقی