بنیاد مسکن شهرستان شازند
تلفن : 8224818فکس : 8222007پست الکترونیکی : Shazand@bonyadmaskan.ir
آدرس : خیابان جهاد – خیابان 12 متری – جنب نهضت سوادآموزی