بنیاد مسکن شهرستان اراک
تلفن : 3428008-10فکس : 3248010 پست الکترونیکی : Arak@bonyadmaskan.ir
آدرس : میدان امام حسین- جنب سازمان قضایی نیروهای مسلح