بنیاد مسکن شهرستان اراک
تلفن : 3428008-10فکس : 3248010 پست الکترونیکی : Arak@bonyadmaskan.ir
آدرس : خیابان دانشگاه- خیابان بهزیستی- جنب نوسازی مدارس