هیچ موردی برای نشان دادن در این نما "TestSamixList" وجود ندارد.